תמ"א 38

עורך דין איציק ליבוביץ מלווה ומייצג פרויקטים במסגרת תוכנית מתאר ארצית 38 על תיקוניה השונים.
עסקת תמ"א 38 הנה עסקה בין דיירים ליזם אשר במסגרתה היזם מחזק או הורס את הבניין הקיים, משפץ ומרחיב את הבניין או בונה בניין חדש תחת הישן, ובתמורה מוענקות ליזם מלוא זכויות הבניה המתאפשרות במסגרת התוכנית באמצעותן הוא בונה דירות חדשות ומוכר אותן. עסקת תמ"א 38 הינה עסקה מורכבת הטומנת סיכויים וסיכונים רבים. ההתקשרות המשפטית מול היזם במסגרת עסקה זו הינה ארוכה ומסובכת באופן ניכר מעסקאות "פשוטות" המחייבת התייחסות מפורטת ומדויקת להיבטים רבים כגון קביעת תנאים לתוקפו של ההסכם, פירוט מפורט של התמורות וקביעת מנגנון בחריגה מהתמורות, ערבויות, ביטוחים ועוד ולמעשה צריך להוות רשת הגנה חזקה דיה מפני תרחישים שעלולים לסכן את הנכס.

 

loading...

חשוב לזכור כי פרויקט במסגרת תוכנית תמ"א 38 הינו פרויקט סבוך ומורכב הן ברמה המשפטית והן ברמה הביצועית, ועל כן על נציגות הבית המשותף להיות מלווה על ידי עורך דין המתמחה במקרקעין בכלל ובפרויקטים מסוג זה בפרט. עורך דין המלווה את הנציגות ינהל עבורה את המשא והמתן מול היזם וידאג לקבלת מלוא הבטוחות הדרושות לדיירים במסגרת העסקה המתוכננת. סוג הבטוחות נקבע בהתאם לאופי הפרויקט המתוכנן, כאשר בפרויקט על פי תמ"א 38 תיקון מספר אחד יש לוודא קבלת ערבות בנקאית, ערבות בדק וערבות מיסים, ובמסגרת פרויקט תמ"א 38 תיקון מספר שתיים יש לוודא קבלת ערבות בנקאית בשווי הדירות החדשות, וכן את יתרת הערבויות הרשומות לעיל.